Lagom är bäst

Den finska skolan förlitar sig inte på läxor

Den finska skolmodellen har fått mycket uppmärksamhet internationellt som en förebild för hur man kan organisera och genomföra undervisning. Ett av de mest slående dragen i det finska systemet är den minskade mängden läxor, vilket kan tyckas oväntat eftersom Finland ständigt rankas högt i internationella skoljämförelser som PISA.

Minskad mängd läxor har flera fördelar. För det första tillåter det eleverna att fokusera mer på djupinlärning under skoltid istället för ytlig inlärning som snabbt kan glömmas bort. För det andra frigör det tid för fritidsaktiviteter, vilka är viktiga för barns och ungdomars fysiska och mentala hälsa. Detta skapar en mer balanserad livsstil och kan även leda till att eleverna blir mer motiverade att lära sig, eftersom de inte är utbrända från timmar av läxor varje kväll.

I Finland lägger man även stor vikt vid lärarnas kompetens. För att bli lärare i Finland krävs en masterexamen, och yrket är högt ansedd. Detta leder till att lärarna inte bara är kvalificerade i sina ämnen, men också i pedagogik och didaktik. Lärarna ges också mycket autonomi i klassrummet, vilket gör att de kan anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov.

En annan viktig aspekt av det finska systemet är fokus på jämlikhet. Alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, har tillgång till högkvalitativ utbildning. Det finns få privata skolor, och de offentliga skolorna är generellt av mycket hög standard. Detta minskar skillnader mellan olika samhällsgrupper och bidrar till en mer jämlik utbildning.

Det finns flera faktorer som kan bidra till varför det finska skolsystemet är framgångsrikt, jämfört med det svenska. Ett av de mest diskuterade är den minskade mängden läxor, men det är troligen en kombination av olika faktorer.

För det första kan den höga lärarkompetensen i Finland vara en viktig komponent. I Sverige har lärarutbildningen kritiserats för att inte vara lika rigorös som i Finland, vilket kan ha effekter på kvaliteten av undervisningen. Den finska skolan har också en mer jämlik struktur, vilket kan bidra till högre prestationer över hela linjen, oavsett socioekonomisk bakgrund.

Vad gäller elevernas mentala hälsa kan minskade mängder läxor ha flera positiva effekter. För det första kan mindre läxor leda till mindre stress och utbrändhet, vilket är vanliga problem bland skolelever. För det andra ger mindre läxor mer tid för fysiska aktiviteter och social interaktion, vilket är viktiga komponenter för god mental hälsa. Fritidsaktiviteter och tid med familj och vänner kan vara återhämtande och bidra till ökat välbefinnande. För det tredje kan den mindre mängden läxor även göra att eleverna upplever skolarbetet som mer meningsfullt, eftersom de kan fokusera mer på djupinlärning och mindre på att ”göra sina läxor”.

Naturligtvis är det svårt att dra entydiga slutsatser om varför det finska systemet presterar bättre än det svenska, och det finns säkert många aspekter som spelar in. Men det är troligt att den minskade mängden läxor, kombinerat med hög lärarkompetens och fokus på jämlikhet, bidrar till Finlands framgångar. Denna kombination kan också ha en positiv effekt på elevernas mentala hälsa, vilket i sin tur kan leda till bättre skolresultat.

Skapa en blogg på Vimedbarn.se du också, klicka här! Och du har väl inte missat topplistorna, klicka här!
Kommentarer

Lämna ett svar

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
stats